Obch. podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDAJ TOVARU

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „ VOP „) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré spoločnosť Nábytok Nika, spol. s r.o. so sídlom SNP 750/42, 018 51, Nová Dubnica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka číslo: 31715/R, IČO: 48167983, DIČ: 2120076904, IČ DPH: SK 2120076904 ( ďalej len „ Predávajúci „) uzatvorí za účelom predaja výrobkov v kamenných predajniach
1.2 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU
2.1 Záujemca si môže tovar objednať osobne , alebo e-mailom v predajniach Nábytok Nika, spol. s r.o.
2.2 Zákazníkovi je zrealizovaný návrh cenovej ponuky, ktorý sa až po jeho odsúhlasení považuje za skutočnú objednávku.
2.3 Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy ( ďalej len „ Zmluva“). Na jej akceptáciu sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim v rozsahu cca 50% z kúpnej ceny objednaného tovaru. Úhrada prevodom musí byť pripísaná maximálne do 3 dní odo dňa vystavenia objednávky , inak nemôžeme garantovať dohodnutý termín výroby. Zostávajúcu časť zákazník uhradí po dodaní zákazky v hotovosti na základe daňového dokladu – faktúry , ktorá zároveň slúži ako záručný list.
2.4 Akékoľvek zmeny v objednávke je možné vykonať do 3 dní, iba osobne, na predajni Nábytok Nika, spol. s r.o.

3. KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A BALENIE
3.1 Konštrukčne je nábytok uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre vlhké prostredie alebo exteriér.
3.2 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho.
3.3 Všetok drevený nábytok je dodávaný v demonte. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché. Montáž tovaru a cena za montáž je dohodnutá so zákazníkom pri podpise objednávky.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, v cene tovaru je zahrnuté aj balenie. Preprava do miesta dodania, vynáška a montáž tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru.
4.2 Po vyrobení objednaného tovaru , najneskôr pri jeho odbere je kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny.
4.3 Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania.
4.4 Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho , kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo objednávky, prípadne iného vystaveného dokladu.
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka,a.s.
Číslo účtu : IBAN : SK 14 0200 0000 0035 1186 3258
SWIFT : SUBASKBX
4.5 Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.
4.6 Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.
4.7 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných s Slovenskej republike.
4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legíslatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej Republiky , vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.
5.2 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve, pričom doprava sa poskytuje bez vynášky a montáže tovaru, a je spoplatnená. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dohodnuté , je kupujúci povinný tovar prevziať v mieste spísania objednávky.
5.3 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar do 2 – 9 týždňov od zaplatenia zálohy kupujúcim.
5.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody a ušlý zisk.
5.5 Po dodaní tovaru už zákazník nemá právo na vrátenie tovaru, kedže bol vyrobený na objednávku, pokiaľ boli dodržané podmienky zmluvy.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU
6.1 Záručná doba produktov Predávajúceho je 2 roky. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v objednávke, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim. Faktúra slúži ako záručný list.
6.2 O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru , podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho.

7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, zmluvy o preprave, vrátane služby vynášky alebo za účelom realizácie zmluvy o pôžičke medzi kupujúcim a spoločnosťou Quatro, Cetelem alebo Home Credit.
7.2 Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem spoločnosti Quatro, Cetelem alebo Home Credit.
7.3 Predávajúci zhromažduje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu : krstné meno, priezvisko, e-mail, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo.
7.4 Udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním osobných údajov, kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.
8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy .
8.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich.